Privacy Policy

PRIVACY POLICY

DATA ACCESS CENTER
Data access
Forget Me
Data rectification

Privacy voorwaarden

Privacybeleid SIBO Designs
www.sibodesigns.com

Over ons privacybeleid

SIBO Designs geeft veel om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van mijn diensten hebben verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SIBO Designs. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan u uit op welke wijze ik uw gegevens opsla en hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over mijn privacybeleid kunt u contact opnemen met mijn contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van mijn privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke
beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBWINKELSOFTWARE:

WooCommerce

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, ik heb voor onze webhosting gekozen voor Versio. Persoonsgegevens die u ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Versio heeft toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Versio is op basis van de overeenkomst die ik met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Ik neem webhosting- en emaildiensten af van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Versio heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Versio is
op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-MAIL & MAILINGLIJSTEN:

MailChimp

Ik verstuur mijn e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via mijn website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ ( 'uitschrijven' ) link. U ontvangt mijn nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Versio

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Versio. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Versio heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

PAYMENT PROCESSORS

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maak ik gebruik van het
platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, email adres, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


VERZENDEN & LOGISTIEK

PostNL

Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

FedEx, UPS, TNT

Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de koerier diensten voor internationale verzending en Europese pakket leveringen van FedEx, UPS, en TNT voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik uw naam, adres en woonplaatsgegevens met FedEx, UPS en TNT delen. FedEx, UPS en TNT gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat FedEx, UPS en TNT onderaannemers inschakelen, stelt FedEx, UPS en TNT uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


FACTURATIE & BOEKHOUDEN

e-boekhouden.nl

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van e-boekhouden.nl. Ik deel uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. e-boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. e-boekhouden.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

EXTERNE VERKOOPKANALEN

Etsy

Ik verkoop (een deel van) mijn artikelen via het platform van Etsy. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Etsy uw bestel- en persoonsgegevens met mij. Ik gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Ik ga vertrouwelijk met uw gegevens om en heb passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

DOEL VAN GEGEVENS VERWERKING

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met mij deelt en ik gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan SIBO Designs op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens zolang u klant van mij bent. Dit betekent dat ik uw klantprofiel bewaar totdat u aangeeft dat u niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van uw opdracht heb vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik u vragen zich te legitimeren. Ik hou een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systeem hanteer.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mijn contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van SIBO Designs. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Ik verwerk uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

COOKIES

Google Analytics

Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik verzamel informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerk, dan breng ik u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

SIBO Designs
Landmeter 47
1566MP Assendelft
Nederland
T (06) 10558041
E info@sibodesigns.com

Contactpersoon voor privacyzaken ( Eigenaar & Ontwerpster ): Sheila Bobeldijk - Schopmeijer

Privacy conditions

Privacy policy SIBO Designs
www.sibodesigns.com

About our privacy policy

SIBO Designs cares a lot about your privacy. That is why I only process data that I need for (improving) my services and carefully handle the information I have collected about you and your use of my services. I never make your data available to third parties for commercial purposes.

This privacy policy applies to the use of the website and the services provided by SIBO Designs. The starting date for the validity of these conditions is 17/05/2018, with the publication of a new version the validity of all previous versions is canceled. This privacy policy describes what information about you is collected by me, what this information is used for and with whom and under what conditions this information can possibly be shared with third parties. I will also explain to you how I store your data and how I protect your data against misuse and what rights you have with regard to the personal data you provide me.

If you have questions about my privacy policy, please contact my privacy contact person, you will find the contact details at the end of my privacy policy.

About the data processing

Below you can read how I process your data, where I store it, which one
security techniques I use and for whom the data are transparent.

WEBWINKELSOFTWARE:

WooCommerce

My webshop was developed with software from WooCommerce, I chose Versio for our web hosting. Personal data that you make available to me for the benefit of my services will be shared with this party. Versio has access to your data to provide me (technical) support, they will never use your data for any other purpose. Versio is obliged to take appropriate security measures on the basis of the agreement that I have concluded with them. These security measures consist of the application of SSL encryption and a strong password policy. Backups are regularly made to prevent data loss.

Web hosting

I accept web hosting and email services from Versio. Versio processes personal data on my behalf and does not use your data for its own purposes. However, this party can collect metadata about the use of the services. These are not personal data. Versio has taken appropriate technical and organizational measures to prevent loss and unauthorized use of your personal data. Versio is
on the basis of the confidentiality agreement.

E-MAIL & MAILING LISTS:

MailChimp

I send my e-mail newsletters with MailChimp. MailChimp will never use your name and e-mail address for your own purposes. At the bottom of every e-mail sent automatically via my website you will see the 'unsubscribe' link. You will no longer receive my newsletter. Your personal data is stored securely by MailChimp. MailChimp uses cookies and other internet technologies that make it clear whether e-mails are opened and read. MailChimp reserves the right to use your data for the further improvement of the services and to share information with third parties.

Versio

I use the services of Versio for my regular business e-mail traffic. This party has taken appropriate technical and organizational measures to prevent abuse, loss and corruption of your and our data as much as possible. Versio has no access to our mailbox and we treat all our e-mail traffic confidentially.

PAYMENT PROCESSORS

Mollie ( Dutch payments only )

I use the Mollie platform to handle a (part of) the payments in my webshop. Mollie processes your name, address and residence details and your payment details such as your bank account or credit card number. Mollie has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Mollie reserves the right to use your data to further improve the service and to share (anonymised) data with third parties. All the above-mentioned safeguards with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of Mollie's services for which they engage third parties. Mollie does not store your data for longer than is permitted by the legal terms.

PayPal

I use it for handling a (part of) the payments in our webshop
PayPal platform. PayPal processes your name, email address, address and residence details and your payment details such as your bank account or credit card number. PayPal has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. PayPal reserves the right to use your data to further improve the service and to share (anonymised) data with third parties. PayPal will, in the case of an application for a deferred payment (credit facility), share personal information and information regarding your financial position with credit rating agencies.
All the above-mentioned safeguards with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of PayPal's services for which they engage third parties. PayPal does not retain your data for longer than permitted by the legal terms.

SHIPPING & LOGISTICS

PostNL

If you place an order with me, it is my job to have your package delivered to you. I use the services of PostNL to carry out the deliveries. It is therefore necessary that I share your name, address and residence details with PostNL. PostNL uses this information only for the purpose of executing the agreement. In the event PostNL engages subcontractors, PostNL will also make your data available to these parties.

FedEx, UPS, TNT

If you place an order with me, it is my job to have your package delivered to you. I use the courier services for international shipping and European package deliveries from FedEx, UPS, and TNT to carry out these deliveries. It is therefore necessary that I share your name, address and residence details with FedEx, UPS and TNT. FedEx, UPS and TNT use this information only for the purpose of performing the agreement. In the event that FedEx, UPS and TNT enable subcontractors, FedEx, UPS and TNT will also provide your data to these parties.

INVOICING & ACCOUNTING

e-boekhouden.nl

To keep track of my administration and accounting, I use the services of e-boekhouden.nl. I share your name, address and residence details and details regarding your order. This data is used for managing sales invoices. Your personal data is sent and stored protected. e-boekhouden.nl is obliged to observe secrecy and will treat your information confidentially. e-boekhouden.nl does not use your personal data for purposes other than those described above.

EXTERNAL SALES CHANNELS

Etsy

I sell (a part of) my articles via the Etsy platform. If you place an order via this platform, Etsy will share your order and personal details with me. I use this information to process your order. I am confidential with your data and have taken appropriate technical and organizational measures to protect your data against loss and unauthorized use.

PURPOSE OF DATA PROCESSING

General purpose of the processing

I only use your data for the benefit of my services. This means that the purpose of the processing is always directly related to the assignment you provide. I do not use your information
(focused) marketing. If you share information with me and I use this information to contact you at a later date - other than at your request - I will explicitly ask you for permission. Your information will not be shared with third parties, other than to comply with accounting and other administrative obligations. These third parties have all been kept confidential on the basis of the agreement between them and me or an oath or legal obligation.

Automatically collected data

Data that is automatically collected by my website is processed with the aim of further improving my services. This information (eg your IP address, web browser and operating system) is not personal data.

Participation in tax and criminal investigation

In some cases, SIBO Designs may be obliged to share your information in connection with government tax or criminal investigations on the basis of a legal obligation. In such a case I am forced to share your data, but I will oppose this within the possibilities that the law offers me.

Retention periods

I keep your details as long as you are my client. This means that I keep your customer profile until you indicate that you no longer wish to use my services. If you indicate this to me, I will also consider this as a request for forgetting. On the basis of applicable administrative obligations, I need to keep invoices with your (personal) data, so I will keep this data for as long as the applicable term runs. However, employees no longer have access to your client profile and documents that I have produced as a result of your assignment.

Your rights

On the basis of the applicable Dutch and European legislation, you as a data subject have certain rights with
regarding personal data processed by or on behalf of us. I explain below which
rights and how you can invoke these rights.
In principle, in order to prevent misuse, I send copies and copies of your data only to your already known e-mail address. In the event that you wish to receive the data at another e-mail address or, for example, by post, I will ask you to identify yourself. I keep an administration of completed requests, in the case of a request for forgetting I administer anonymised data. You will receive all copies and copies of data in the machine-readable data format that I use within my system.

You have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority at any time if you suspect that you are using your personal data in the wrong way.

Right of inspection

You always have the right to inspect the data that I (process) and which relate to your person or are traceable to that. You can submit a request to that effect to my privacy contact person. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, I will send you a copy of all data with an overview of the processors who have this data, with the e-mail address I have known, stating the category under which I have stored this data.

Rectification right

You always have the right to have the data that I (process) process and that relate to your person or that can be traced back to this. You can submit a request to that effect to our privacy contact person. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, I will send you a confirmation that the details have been changed on the e-mail address I know.

Right to restriction of processing

You always have the right to limit the data that I (process) that relate to your person or that can be traced back to you. You can submit a request to that effect to our privacy contact person. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, I will send you a confirmation to the email address known to me that the data until you cancel the restriction will no longer be processed.

Right of transferability

You always have the right to have the data that I process or have processed that relate to your person or that can be traced back to you, by another party. You can submit a request to that effect to my privacy contact person. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, I will send you copies or copies of all information about you that I have processed or that have been processed by other processors or third parties on the e-mail address known to us. In all likelihood, I can no longer continue the service in such a case, because the secure linking of data files can then no longer be guaranteed.

Right of objection and other rights

In some cases you have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of SIBO Designs. If you object, I will immediately stop the data processing pending the settlement of your objection. If your objection is well-founded, I will make copies and / or copies of data that I process (late) to you and then discontinue the processing permanently.
You also have the right not to become automated individual decision making or profiling
subject. I do not process your data in such a way that this right applies. If you are of the opinion that this is the case, please contact our contact person for privacy matters.

COOKIES

Google Analytics

Through my website, cookies are placed from the American company Google as part of the "Analytics" service. I use this service to track and get reports on how visitors use the website. This processor may be obliged to provide access to these data on the basis of applicable laws and regulations. I collect information about your browsing habits and share this information with Google. Google can interpret this information in conjunction with other datasets and thus track your movements on the internet. Google uses this information to provide, among other things, targeted advertisements (Adwords) and other Google services and products.

Cookies from third parties

In the case that software solutions from third parties use cookies, this is stated in this privacy declaration.

Changes to the privacy policy

I reserve the right to change my privacy policy at any time. On this page you will always find the most
recent version. If the new privacy policy has consequences for the way in which I already process collected data relating to you, I will notify you by e-mail.

Contact details

SIBO Designs
Landmeter 47
1566MP Assendelft
The Netherlands
T (06) 10558041
E info@sibodesigns.com

Contact person for privacy matters (Owner & Designer): Sheila Bobeldijk - Schopmeijer